Privacy policy

Privacy statement

Leonhard Wallin´s Shop complies with the EU General Data Protection Regulation (GDPR) rules when processing personal data.

Tietosuojaseloste

Leonhard Wallin´s Shop noudattaa EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukaisia sääntöjä henkilötietojen käsittelyssä.

Privaatsusavaldus

Leonhard Wallini pood järgib isikuandmete töötlemisel ELi andmekaitse üldmääruse (GDPR) eeskirju.

The EU general data protection regulation 2016/679 (GDPR)

https://www.privacy-regulation.eu/

Contact

Leonhard Wallin´s Shop

I.G.S OÜ (16578221)

Harju, Haabersti Pikaliiva tn 90/2-32,

13516 Tallinn ESTONIA

Email: info (@ ) lewalshop.com


Processing of personal data 

1. The Buyer shall grant the Seller the right to use the personal data entered by the Buyer (including name, phone number, address, e-mail and bank details) for processing the order and sending goods to the purchaser. The Seller confirms that all of the Buyer's personal information that becomes known in the course of using and concluding transactions of purchase and sale shall be treated as confidential information.

2. The source of the personal information is formation of a customer relationship upon registration of an order in the online store.

3. The registered personal information includes the information about the service user's order: first name (first names), surname, telephone, e-mail, street, house/flat, town/settlement, postal code, consent to the terms and conditions of purchasing of the online store.

4. The personal information is processed by Leonhard Wallin´s Shop/IceGap Ou. 

5. The Buyer's personal information that is required for delivering the Goods to the service user are forwarded to the company providing the courier service.

6. Protection of personal information is ensured by applying all security measures established in the law.

7. The provider of the service shall not forward the registered personal information to unauthorised persons.

8. The Seller reserves the right to forward the personal information concerning the service user to persons who have a legal right to obtain such information and who process the information to fulfil an obligation established in the law and to persons who have a legal right to obtain such information and the information is forwarded to protect the life, health or freedom of the service user or another person.

9. The Buyer shall have the right to check the personal information about them, make changes to the information or request removal of the personal information from the register.

10. The Buyer consents to the Seller sending the order confirmation to the e-mail address entered in the course of placing the order.

11. The Buyer consents to the Seller sending sales offers to the e-mail address entered in the course of placing the order if the Buyer has checked the box to give the corresponding consent on the web page for placing the order.


Millaisia henkilötietoja käsitellään

− nimi, puhelinnumero ja sähköpostiosoite;

− tuotteen perille toimitusosoite;

− pankkitilin numero;

− tuotteiden ja palveluiden hinta ja maksamiseen liittyvät tiedot (ostohistoria);

− asiakastuen tiedot.

Miksi henkilötietoja käsitellään

Henkilötietoja käytetään asiakkaan tilausten hallinnointiin ja tuotteiden perille toimittamiseen.

Ostohistorian tietoja (ostopäivä, tuote, määrä, asiakastiedot) käytetään ostettujen tuotteiden ja palveluiden katsauksen laatimiseen ja asiakkaiden mieltymysten analysointiin.

Pankkitilin numeroa käytetään maksujen palauttamiseen asiakkaalle.

Henkilötietoja kuten sähköpostiosoite, puhelinnumero, asiakkaan nimi, käsitellään tuotteiden ja palveluiden tarjoamiseen liittyvien kysymysten ratkaisemiseen (asiakastuki).

Verkkokaupan käyttäjän IP-osoitetta tai muita verkkotunnistimia käsitellään tietoyhteiskunnan osana olevan verkkokaupan palvelujen tarjoamiseen ja verkon käyttötilaston tekemiseen.

Oikeudellinen perusta

Henkilötietojen käsittely tapahtuu asiakkaan kanssa solmitun sopimuksen noudattamistarkoituksessa.

Henkilötietojen käsittely tapahtuu juridisen velvoitteet täyttämiseksi (esim. kirjanpito ja kuluttajariitojen ratkaisu).

Vastaanottajat, joille henkilötietoja toimitetaan

Henkilötiedot toimitetaan verkkokaupan asiakastuelle ostojen ja ostohistorian hallintaan ja asiakasongelmien ratkaisuun.

Nimi, puhelinnumero ja sähköpostiosoite toimitetaan asiakkaan valitseman kuljetuspalvelun tarjoajalle. Mikäli kyseessä on lähetillä perille toimitettava tuote, yhteystietojen lisäksi toimitetaan myös asiakkaan osoite.

Mikäli verkkokaupan kirjanpidon hoitaa palveluntarjoaja, henkilötiedot toimitetaan palveluntarjoajalle kirjanpitotoimenpiteiden tekemistä varten.

Henkilötietoja voidaan toimittaa infoteknologiapalveluiden tarjoajille, mikäli se on tarpeen verkkokaupan toimivuuden tai ylläpidon varmistamiseksi.

Turvallisuus ja tietoihin pääsy

Henkilötietoja säilytetään palvelimissa, jotka sijaitsevat Euroopan unionin jäsenvaltion tai Euroopan liiton talousalueeseen liittyneiden valtioiden alueella. Tietoja voidaan toimittaa maihin, joiden tietosuojan tason Euroopan komissio on arvioinut riittäväksi sekä USA:n yrityksille, jotka ovat liittyneet Privacy Shield -järjestelmään.

Henkilötietoihin pääsy on verkkokaupan työntekijöillä, jotka voivat tutustua henkilötietoihin ratkaistakseen verkkokaupan käyttöön liittyviä teknisiä kysymyksiä ja tarjotakseen asiakastukipalvelua.

Verkkokauppa voi soveltaa asianmukaisia fyysisiä, organisatorisia ja infoteknisiä turvakeinoja suojatakseen henkilötiedot sattumanvaraiselta tai laittomalta hävittämiseltä, katoamiselta, muuttamiselta tai julkistamiselta.

Henkilötietojen toimittaminen verkkokaupan valtuutetuille käsittelijöille (esim. kuljetuspalvelun tarjoaja ja ylläpito) tapahtuu verkkokaupan ja valtuutettujen käsittelijöiden solmimien sopimusten perusteella. 


Milliseid isikuandmeid töödeldakse 

− nimi, telefoninumber ja e-posti aadress; 

− toote tarneaadress; 

− pangakonto number; 

− toodete ja teenuste hind ning maksmisega seotud teave (ostuajalugu); 

− klienditoe teave. 

Miks isikuandmeid töödeldakse? Isikuandmeid kasutatakse klientide tellimuste haldamiseks ja toodete kohaletoimetamiseks. Ostuajaloo infot (ostukuupäev, toode, kogus, kliendiinfo) kasutatakse ostetud toodete ja teenuste ülevaate koostamiseks ning klientide eelistuste analüüsimiseks. Pangakonto numbrit kasutatakse maksete tagastamiseks kliendile. Isikuandmeid nagu e-posti aadress, telefoninumber, kliendi nimi töödeldakse toodete ja teenuste pakkumisega (klienditugi) seotud küsimuste lahendamiseks. Veebipoe kasutaja IP-aadressi või muid võrgutunnuseid töödeldakse infoühiskonna osaks olevate veebipoe teenuste osutamiseks ja võrgukasutuse statistika koostamiseks.

Õiguslik alus 

Isikuandmete töötlemine toimub kliendiga sõlmitud lepingu täitmise eesmärgil. Isikuandmeid töödeldakse juriidiliste kohustuste täitmiseks (nt raamatupidamine ja tarbijavaidluste lahendamine). 

Saajad, kellele isikuandmeid edastatakse 

Isikuandmed esitatakse veebipoe klienditoele ostude ja ostuajaloo haldamiseks ning kliendiprobleemide lahendamiseks. Nimi, telefoninumber ja meiliaadress saadetakse kliendi poolt valitud transporditeenuse pakkujale. Kui tegemist on kulleriga kohaletoimetatava tootega, on lisaks kontaktandmetele ära toodud ka kliendi aadress. Kui veebipoe raamatupidamist korraldab teenusepakkuja, edastatakse isikuandmed teenusepakkujale raamatupidamise läbiviimiseks. Isikuandmeid saab edastada infotehnoloogiateenuste osutajatele, kui see on vajalik veebipoe funktsionaalsuse või hoolduse tagamiseks. 

Turvalisus ja juurdepääs andmetele 

Isikuandmeid säilitatakse serverites, mis asuvad Euroopa Liidu liikmesriigi või Euroopa Liidu majanduspiirkonnaga liitunud riikide territooriumil. Teavet saab edastada riikidesse, mille andmekaitse tase on Euroopa Komisjoni hinnangul piisav, ja USA ettevõtetele, kes on liitunud Privacy Shield süsteemiga. Isikuandmetele on juurdepääs veebipoe töötajatel, kellel on juurdepääs isikuandmetele veebipoe kasutamisega seotud tehniliste küsimuste lahendamiseks ja klienditoe pakkumiseks. Veebipood võib rakendada asjakohaseid füüsilisi, organisatsioonilisi ja IT-turvameetmeid, et kaitsta isikuandmeid juhusliku või ebaseadusliku kõrvaldamise, kaotsimineku, muutmise või avalikustamise eest. Isikuandmete edastamine veebipoe volitatud töötlejatele (nt transporditeenuse pakkuja ja hooldus) toimub veebipoe ja volitatud töötlejate vahel sõlmitud lepingute alusel..